Акта и правилници школе

Статут

Информатор о раду

Пословник о раду Савета школе

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Правилник о јавним набавкама

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине

Правилник о раду

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних места

Правилник о стручном усавршавању и оспособљавању

Правилник о студентском вредновању квалитета студија

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о заштити од пожара

Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника и наставника

Правилник о расподели сопствених прихода

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Процедуре за праћење и унапређење квалитета високошколске установе са планом рада

Правилник о поступцима за реализацију мобилности студената

Правилник о мобилности студената и академском признавању периода мобилности

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту

Кликом на наслов правилника можете погледати или преузети у pdf верзији садржај правилника.
Датум ажурирања: 15.03.2017. године.

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.