Циљеви студијског програм ОСС Машинство
модул: Инжењерска информатика

Циљ студијског програма Модула 2: Инжењерска информатика, је образовање машинских инжењера оспособљених за рад у машинској индустрији користећи примењена знања из информатике и организације. Студијски програм обухвата наставне предмете из области производног машинства, информатике, затим опште образовне предмете, као и предмете из области одржавања машинских система. На тај начин се развијају способности пројектовања, примене и коришћења информационих технологија са посебним нагласком на примену у подручју технике, израде техничке документације, како конструкционе тако и технолошке, и организације производње. Програм има тежиште на примени знања у решавању практичних проблема што омогућава будућим инжењерима брзо укључивање, предлагање и решавање практичних проблема након стицања дипломе. Томе је подређена и организација студија са посебним нагласком на вежбама, стручној пракси и практичној настави, док се захтевани теоретски садржаји износе кроз практичне примере.

Одшколовани инжењери биће у стању да препознају, анализирају и формулишу инжењерске проблеме и на основу тога понуде квалитетна и оптимална решења. То подразумева да инжењери имају:

  • изграђен аналитички и креативан прилаз у решавању теоријских и практичних проблема
  • способност интеграције информација и података из различитих извора, као и извођење адекватних закључака,
  • способност реализације експерименталних и других пројектних задатака, као и анализу и презентацију резултата, и
  • способност повезивања менаџерског и инжењерског расуђивања у циљу оптимизације резултата рада и пословања.

Циљеви студијског програма Машинство укључују развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије инжењера машинства.

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.