Циљеви студијског програм ССС Машинство
модул: Производно машинство

Циљеви овог студијског програма у складу су са Мисијом Школе-развојем образовања у земљи, стварањем услова за унапређење струке и директно учешће непосредних актера у образовном процесу у креирању квалитетног инжењерског кадра, што обухвата:

  • стицање знања из теорије и праксе производног машинства и термотехнике, као и знања и вештина потребних за обављање различитих послова у машинској и другим сродним областима индустрије,
  • оспособљавање за целовито разматрање проблема и способност критичког мишљења,
  • активно учествовање студента у обликовању његовог образовања кроз избор предмета,
  • развијање креативних способности, способности професионалног комуницирања и комуницирања са члановима интердисциплинарних тимова,
  • оспособљеност за обављање професионалних задатака и решавање стручних проблема поштујући одговарајуће етичке норме,
  • интерактиван утицај на услове, садржај студија и начин студирања и оцењивања,
  • мобилност студената у погледу промене студијског програма и школе у земљи и иностранству,
  • стручно и научно усавршавање кроз наставак школовања на академским студијама у зависности од одлука високошколских установа.

Да би се постигли дати циљеви студент стиче следећа знања и искуства:

  • из ужих стручних предмета, односно области производних и термотехничких система,
  • практична знања и искуства кроз конкретно вежбање у лабораторијама школе и предузећа из стручних области датих на предавањима и теоријским вежбама, као и практичан рад у пословним системима.

Посебан циљ овог студијског програма је формирање стручног подмлатка, који ће моћи да одговоре изазовима савремених научних достигнућа.

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.