Компетенције студијског програм ОСС Машинство
модул: Инжењерска информатика

Опште компетенције:

  • темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата производног машинства, са ширим знањима у оквиру машинства;
  • разумевање, формулисање, способност креативног тумачења и решавања различитих инжењерских проблема, способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других научних резултата;
  • способност пројектовања и извођења инжењерских експеримената, анализе и имплементације добијених резултата.

Предметно-специфичне компетенције:

  • темељно познавање и разумевање дисциплине инжењерске информатике;
  • решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
  • повезивања основних знања и вештине из различитих области и њихове примене на очувању животне средине, као и економично коришћење природних ресурса, у складу са принципима одрживог развоја;
  • праћења и примене новина у информационој струци;
  • развоја вештина и спретности у употреби знања у подручју инфорационих технологија.
  • употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у области информационих технологија.

Завршетком студијског програма Машинство - модул: Инжењерска информатика полазник стиче компетенције рада на пословима из области информатике средњег и вишег степена сложености, односно управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из наведене области.

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.