Компетенције студијског програм ОСС Машинство
модул: Производно машинство

Опште компетенције:

  • темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата производног машинства, са ширим знањима у оквиру машинства;
  • разумевање, формулисање, способност креативног тумачења и решавања различитих инжењерских проблема, способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других научних резултата;
  • способност пројектовања и извођења инжењерских експеримената, анализе и имплементације добијених резултата.

Предметно-специфичне компетенције:

  • оспособљеност за решавање шире класе проблема пројектовања, производње и експлоатације машинске опреме;
  • оспособљеност за учешће у развоју, пројектовању, конструисању и примени сложених машинских система, или њихових делова.

Завршетком студијског програма Машинство - модул: Производно машинство полазник стиче компетенције рада на пословима из области машинства средњег и вишег степена сложености, односно управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из наведене области уз могућности наставка високог образовања на специјалистичким студијама.

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.