Компетенције студијског програма ССС Управљање и безбедност друмског саобраћаја
модул: Безбедност друмског саобраћаја

Опште компетенције дипломираних студената ССС "Управљање и безбедност друмског саобраћаја", подразумевају продубљено знање, разумевање и стручне вештине у одабраним ужим областима специјализације, које се заснива на знању и вештинама стеченим на основним струковним студијама, као вид посебне припреме и одговарајуће је за успешан рад у области специјализације:

 • у стању да примени продубљено знање, разумевање и вештине за успешно решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу у ужим областима студија;
 • стекао знања и вештине потребне за тимски рад при решавању сложених проблема из струке;
 • има повећану способност да интегрише стечена знања и вештине, да расуђује и даје на основу доступних информација могуће закључке, који истовремено садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова;
 • у стању да ефикасно прати и усваја новине у области специјализације и да на јасан и недвосмислен начин пренесе своје закључке, знање и поступак закључивања стручној и широј јавности.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • да користи техничку логику, стечену студирањем, у решавању проблема са којим се сусреће у пракси,
 • употребу различитих метода и поступака, којим је теоријски и практично овладао у току студија за рад у пракси,
 • оспособљеност, како за индивидуални, тако и за тимски рад.

Савладавањем модула "Управљање и безбедност друмског саобраћаја", студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање области управљања и безбедности друмског саобраћаја,
 • повезивање знања из више области у циљу мултидисциплинарног приступа у решавање одређених класа проблема,
 • примена знања стечених студирањем у области пројектовања, планирања и реализације саобраћаја,
 • перманентно усавршавање, праћење и примена новина у области управљања и безбедности друмског саобраћаја,
 • коришћење знања страног језика и информатичких технологија у циљу квалитетнијег рада у струци,
 • познавање међународних и националних стандарда и прописа из области управљања и безбедности друмског саобраћаја.

Свршени студенти специјалистичких струковних студија Управљање и безбедност друмског саобраћаја компетентни су да решавају реалне проблеме из праксе, али су и припремљени да наставе усавршавање и образовање уколико се за то определе.

Компетенције укључују, пре свега, развој способности критичног мишљења, идентификације и анализе проблема, синтезе решења, предвиђања понашања појединих решења и могућности предвиђања добрих и лоших импликација одабраног решења.

Струковни инжењери саобраћаја – специјалисти, способни су да на одговарајући начин напишу и презентују резултате свога рада. Током студија се инсистира на што интензивнијем коришћењу информационо-комуникационих технологија.

Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем.

Свршени студенти специјалистичких струковних студија стичу знања како да економично користе природне ресурсе локалних заједница и целокупне државе у складу са принципима одрживог развоја.

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.