Компетенције студијског програм ССС Машинство
модул: Производно машинство

Опште компетенције дипломираних студената овог студијског програма, подразумевају продубљено знање, разумевање и стручне вештине у одабраним ужим областима специјализације, које се заснива на знању и вештинама стеченим на основним струковним или основним академским студијама, као вид посебне припреме и одговарајуће је за успешан рад у области специјализације:

  • у стању да примени продубљено знање, разумевање и вештине за успешно решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу у ужим областима студија,
  • стекао знања и вештине потребне за тимски рад при решавању сложених проблема из струке,
  • има повећану способност да интегрише стечена знања и вештине, да расуђује и даје на основу доступних информација могуће закључке, који истовремено садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова,
  • у стању да ефикасно прати и усваја новине у области специјализације и да на јасан и недвосмислен начин пренесе своје закључке, знање и поступак закључивања стручној и широј јавности.

Савладавањем модула Производно машинство, студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

  • познавање и разумевање области производног машинства,
  • повезивање знања из више области у циљу мултидисциплинарног приступа у решавање одређених класа проблема,
  • примена знања стечених студирањем у области пројектовања, планирања и реализације производње,
  • перманентно усавршавање, праћење и примена новина у области производног машинства,
  • коришћење знања страног језика и информатичких технологија у циљу квалитетнијег рада у струци,
  • познавање међународних и националних стандарда и прописа из области машинског инжењерства, заштите од пожара и безбедности и здравља на раду.

По завршетку специјалистичких студија студент је оспособљен за практичан рад у машинској-производној и термотехничкој струци у предузећима из наведених области, за комуникацију и тимски рад, као и за професионални и етички однос према сарадницима у послу, за наставак стручног и научног усавршавања на академским нивоима студија у зависности од одлука високошколских установа.

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.