Компетенције студијског програм ОСС Машинство
модул: Заштита на раду

Опште компетенције:

 • темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата заштите на раду, са ширим знањима у оквиру инжењерства заштите животне средине;
 • разумевање, формулисање, способност креативног тумачења и решавања различитих проблема из заштите на раду, способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других научних резултата;
 • способност пројектовања и извођења инжењерских експеримената, анализе и имплементације добијених резултата.

Предметно-специфичне компетенције:

 • процена професионалног ризика;
 • управљање расположивим ресурсима у систему безбедности и заштите здравља;
 • израда извештаја о стању безбедности и заштите здравља;
 • израда планова и техничке документације заштите на раду;
 • израда нормативних аката из области заштите на раду;
 • експертиза незгода, повреда, удеса и вештачења;
 • развој методологије, метода и процедура за управљање системом безбедности;
 • организовање и руковођење системом заштите;
 • примена информационих технологија у инжењерству заштите на раду;
 • развијање инжењерске етике.

Завршетком студијског програма Машинство - модул: Заштита на раду полазник стиче компетенције рада на пословима из области машинства средњег и вишег степена сложености, односно управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из наведене области уз могућности наставка високог образовања на специјалистичким студијама.

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.