Студијски програм: ССС Заштита на раду

Ниво студија:

Специјалистичке струковне студије

Звање које се стиче по завршетку студија:

Специјалиста струковни инжењер заштите на раду

Образовно поље:

Техничко-технолошко

Нучно стручне области:

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Трајање студија:

једна година / два семестра

Укупан број ЕСПБ:

60 ЕСПБ

Наставни план

2014

Циљеви и компетенције

Сврха Студијског програма је да се школују стручњаци који ће изграђивати окружење у којем ће се промовисати основни циљеви који се огледају у заштити на раду, заштити животне средине и заштити општих друштвених интереса, што заједно доприноси подизању укупног квалитета живота.

Студијски програм Заштита на раду је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове у области заштите на раду.

Студијски програм се заснива на усвојеним начелима националне политике и стратегије у области безбедности и здравља на раду, међународним, европским и националним прописима и стандардима и савременим трендовима развоја система заштите на раду.

Наставници и сарадници на студијском програму
Име и презиме наставника/сарадника E-mail адреса CV
др Слободан Миладиновић
професор струковних студија
miladinovicslobodan21@gmail.com
др Мирјана Гаљак
професор струковних студија
----
др Драгана Станојевић
професор струковних студија
----
др Весна Николић
професор струковних студија
----
Јелена Рајовић
наставник страног језика
gvozdena2001@yahoo.com
Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.