Циљеви студијског програм ОСС Машинство - модул: Инжењерска информатика

Циљ студијског програма Машинство - Модула: Инжењерска информатика, је образовање машинских инжењера оспособљених за рад у машинској индустрији користећи примењена знања из информатике и организације. Студијски програм обухвата наставне предмете из области производног машинства, информатике, затим опште образовне предмете, као и предмете из области одржавања машинских система. На тај начин се развијају способности пројектовања, примене и коришћења информационих технологија са посебним нагласком на примену у подручју технике, израде техничке документације, како конструкционе тако и технолошке, и организације производње. Програм има тежиште на примени знања у решавању практичних проблема што омогућава будућим инжењерима брзо укључивање, предлагање и решавање практичних проблема након стицања дипломе. Томе је подређена и организација студија са посебним нагласком на вежбама, стручној пракси и практичној настави, док се захтевани теоретски садржаји износе кроз практичне примере.

Одшколовани инжењери биће у стању да препознају, анализирају и формулишу инжењерске проблеме и на основу тога понуде квалитетна и оптимална решења. То подразумева да инжењери имају:

Циљеви студијског програма Машинство укључују развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије инжењера машинства.