Циљеви студијског програмa ССС Управљање и безбедност друмског саобраћаја - модул: Бетбедност друмског саобраћаја

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који је током процеса студирања стекао знања, која са стручно-научног аспекта могу бити примењена у области Безбедности друмског саобраћаја.

Један од посебних циљева овог студијског програма је развијање свести код студената за потребом сталног образовања. Студенти се оспособљавају да сагледају улогу и место струковног инжењера саобраћаја – специјалисте у области безбедности друмског саобараћаја у оквиру тимског рада, као и развој способности за израду стручних радова и извештаја и саопштавање и јавно излагање резултата рада.

Циљеви специјалистичког студијског програма су у складу са основним задацима школе, а то је да се на овом простору школују кадрови из области Друмског саобраћаја и да буду носиоци привредног развоја у овој области на простору Косова и Метохије и шире.

Структура и сврха студијског програма дефинишу следеће циљеве програма специјалистичиких струковних студија: школовање уже стручног кадра за потребе привреде у окружењу из области управљања друмског саобраћаја. Ове циљеве подржавају обавезни и изборни предмети чиме се обезбеђује флексибилност излазног профила и задовољење разноврсних потреба привреде и студената.

Циљ студијског програма је постизање компетенција и струковних вештина. Поред тога, студијски програм усмеран је ка развоју креативних способности при разматрању проблема, анализи и критичком мишљењу. Студијски програм оспособљава студенте за тимски рад и овладавање специфичним вештинама потребним за обављање професије.