Циљеви студијског програмa ССС Машинство - модул: Производно машинство

Циљеви овог студијског програма у складу су са Мисијом Школе-развојем образовања у земљи, стварањем услова за унапређење струке и директно учешће непосредних актера у образовном процесу у креирању квалитетног инжењерског кадра, што обухвата:

Да би се постигли дати циљеви студент стиче следећа знања и искуства:

Посебан циљ овог студијског програма је формирање стручног подмлатка, који ће моћи да одговоре изазовима савремених научних достигнућа.