Циљеви студијског програм ОСС Машинство - модул: Заштита на раду

Циљ студијског програма основних струковних студија Машинство - модул: Заштита на раду јесте да се образују инжењери за пројектовање, експлоатацију и одржавање система умерене сложености из области машинства (дефинисаних модулом студирања), са високим нивоом компетенција и струковним вештинама, у складу са актуелном светском праксом у овој области. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије.

Одшколовани инжењери биће у стању да препознају, анализирају и формулишу инжењерске проблеме и на основу тога понуде квалитетна и оптимална решења. То подразумева да инжењери имају:

Циљеви студијског програма Машинство укључују развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије инжењера машинства.