Компетенције студијског програм ОСС Друмски саобраћај

Завршетком студија друмског саобраћаја, сагласно овом програму студија, полазник стиче компетенције рада на пословима друмског саобраћаја средњег и вишег степена сложености, односно управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из наведене области уз могућности наставка високог образовања на специјалистичким студијама. Савладавањем студијског програма Друмски саобраћај студент стиче следеће опште способности:

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

Најбитнији елементи образовања на овом студијском програму, укључују стицање способности везаних за успешно бављење планирањем, организацијом, безбедношћу и регулисањем саобраћаја, као и одржавањем, технологијом и експлоатацијом средстава рада, а све у складу са светским искуствима у области професионалне едукације, али узимајући у обзир специфичне околности које важе у Србији, на Космету и локалном окружењу.