Компетенције студијског програм ОСС Машинство - модул: Инжењерска информатика

Опште компетенције:

Предметно-специфичне компетенције:

Завршетком студијског програма Машинство - модул: Инжењерска информатика полазник стиче компетенције рада на пословима из области информатике средњег и вишег степена сложености, односно управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из наведене области.