Компетенције студијског програм ОСС Друмски саобраћај

Завршетком студија друмског саобраћаја, сагласно овом програму студија, полазник стиче компетенције рада на пословима друмског саобраћаја средњег и вишег степена сложености, односно управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из наведене области уз могућности наставка високог образовања на специјалистичким студијама. Савладавањем студијског програма Друмски саобраћај студент стиче следеће опште способности:

По завршетку студија студент стиче следеће предметно-специфичне компентенције:

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом мастер струковних студија Друмски саобраћај и транспорт, студенти ће моћи да:

Савладавањем студијског програма мастер струковних студија Друмски саобраћај и транспорт студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.