Компетенције студијског програмa ССС Управљање и безбедност друмског саобраћаја - модул: Бетбедност друмског саобраћаја

Опште компетенције дипломираних студената ССС "Управљање и безбедност друмског саобраћаја", подразумевају продубљено знање, разумевање и стручне вештине у одабраним ужим областима специјализације, које се заснива на знању и вештинама стеченим на основним струковним студијама, као вид посебне припреме и одговарајуће је за успешан рад у области специјализације:

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

Савладавањем модула "Управљање и безбедност друмског саобраћаја", студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

Свршени студенти специјалистичких струковних студија Управљање и безбедност друмског саобраћаја компетентни су да решавају реалне проблеме из праксе, али су и припремљени да наставе усавршавање и образовање уколико се за то определе.

Компетенције укључују, пре свега, развој способности критичног мишљења, идентификације и анализе проблема, синтезе решења, предвиђања понашања појединих решења и могућности предвиђања добрих и лоших импликација одабраног решења.

Струковни инжењери саобраћаја – специјалисти, способни су да на одговарајући начин напишу и презентују резултате свога рада. Током студија се инсистира на што интензивнијем коришћењу информационо-комуникационих технологија.

Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем.

Свршени студенти специјалистичких струковних студија стичу знања како да економично користе природне ресурсе локалних заједница и целокупне државе у складу са принципима одрживог развоја.