Компетенције студијског програмa ССС Машинство - модул: Термотехника

Опште компетенције дипломираних студената овог студијског програма, подразумевају продубљено знање, разумевање и стручне вештине у одабраним ужим областима специјализације, које се заснива на знању и вештинама стеченим на основним струковним или основним академским студијама, као вид посебне припреме и одговарајуће је за успешан рад у области специјализације:

Савладавањем модула Производно машинство, студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

По завршетку специјалистичких студија студент је оспособљен за практичан рад у машинској-производној и термотехничкој струци у предузећима из наведених области, за комуникацију и тимски рад, као и за професионални и етички однос према сарадницима у послу, за наставак стручног и научног усавршавања на академским нивоима студија у зависности од одлука високошколских установа.