Компетенције студијског програма ССС Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

По завршетку студија студент стиче следеће опште компентенције:

По завршетку студија студент стиче следеће предметно-специфичне компентенције:

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара, студент ће моћи да:

Свршени студенти специјалистичких струковних студија Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара компетентни су да решавају реалне проблеме из праксе, али су и припремљени да наставе усавршавање и образовање уколико се за то определе.

Компетенције укључују, пре свега, развој способности критичног мишљења, идентификације и анализе проблема, синтезе решења, предвиђања понашања појединих решења и могућности предвиђања добрих и лоших импликација одабраног решења.

Струковни инжењери заштите од катастрофалних догађаја и пожара – специјалисти, способни су да на одговарајући начин напишу и презентују резултате свога рада. Током студија се инсистира на што интензивнијем коришћењу информационо-комуникационих технологија.

Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем.

Свршени студенти специјалистичких струковних студија стичу знања како да економично користе природне ресурсе локалних заједница и целокупне државе у складу са принципима одрживог развоја.