Студијски програм: МАС Друмски саобраћај и транспорт

Ниво студија:

Мастер струковне студије

Звање које се стиче по завршетку студија:

Мастер струковни инжењер саобраћаја

Образовно поље:

Техничко-технолошко

Нучно стручне области:

Друмски саобраћај

Трајање студија:

две године / четири семестра

Укупан број ЕСПБ:

120 ЕСПБ

Наставни план

2018

Циљеви и Компетенције

У складу са мисијом Школе, студијски програм омогућава приступачно и савремено, високо квалитетно образовање које ће испунити очекивања студената и потребе послодаваца. Реализацијом овако дефинисаног студијског програма, образују се стуковни мастер инжењери друмског саобраћаја који поседују компетентност, компарабилност и компетитивност како у националним, тако и у европским и светским оквирима.

Студијски програм мастер струковних студија Друмски саобраћај и транспорт има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Сврха студијског програма је оспособљавање студената за употребу савремених технологија код обављања транспорта путника и терета, примену савремених решења у области безбедности саобраћаја, планирања и логистике, као и даље образовање студената у области саобраћајног инжењерства.

Студијски програм је заснован на савременом поимању друмског саобраћаја и транспорта укључујући савремену литературу која описује ову област уз уважавање релевантне и важеће националне и међународне регулативе која уређује област унутрашљег и међународног транспорта путника и терета. Сходно томе, студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне, a налазe стручну примену у области саобраћајног инжењерства.

Наставници и сарадници на студијском програму

др Предраг Станојевић

Професор струковних студија

stanojevicpredrag@yahoo.com

др Ненад Марковић

Професор струковних студија

nen.mark74@yahoo.com

др Предраг Ралевић

Професор струковних студија

ralevicpredrag@gmail.com

др Вељко Радичевић

Професор струковних студија

veljkoradi@gmail.com

др Вукоје Вукојевић

Професор струковних студија

Јелена Рајовић

Предавач

gvozdena2001@yahoo.com

Милош Милуновић

Наставник практичне наставе

milunovic-milos@open.telekom.rs