АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Циљеви студијског програма МСС Друмски саобраћај и транспорт

Циљ студијског програма је да студенти стекну знања која су потребна за правилну и ефикасну употребу савремених технологија код обављања транспорта путника и терета, примену савремених решења у области безбедности саобраћаја, одржавања саобраћајних и транспортних средстава, управљања паркирањем, планирања саобраћаја, логистике, управљања саобраћајним токовима, информационих технологија, као и организације рада саобраћајних предузећа. Поред тога, циљ студијског програма усмеран је ка развоју креативних способности код студената при разматрању проблема, анализи и критичком мишљењу, као и њихово оспособљавање за рад у разнородним условима и динамичком окружењу у области саобраћајног инжењерства.

Један од важних циљева студијског програма је развијање свести код студената за потребом сталног образовања. Студенти се оспособљавају да сагледају улогу и место струковног мастер инжењера саобраћаја у оквиру тимског рада, али и развијају вештине и способности за израду стручних радова и извештаја, саопштавање и јавно излагање резултата стручног рада.

ciljevi

Основни циљ студијског програма мастер струковних студија Друмски саобраћај и транспорт је да се на квалитетан, савремен и приступачан начин, кроз теоријску и практичну наставу образују струковни мастер инжењери друмског саобраћаја. Циљеви студијског програма су јасно дефинисани и усклађени су са образовним циљевима и друштвеном мисијом Школе.