АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Компетенције студијског програма МСС Друмски саобраћај и транспорт

Завршетком студија друмског саобраћаја, сагласно овом програму студија, полазник стиче компетенције рада на пословима друмског саобраћаја средњег и вишег степена сложености, односно управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из наведене области уз могућности наставка високог образовања на специјалистичким студијама. Савладавањем студијског програма Друмски саобраћај студент стиче следеће опште способности:

 • способност прикупљања, тумачења и коришћења релевантних информација у области друмског саобраћаја;
 • способност за успешно решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу;
 • способност примењивања стечених знања и принципа из области друмског саобраћаја на професионалан начин;
 • способност праћења и критичког прихватања нових стручних сазнања;
 • способност преношења и комуникације идеја, проблема и решења;
 • уважавање етичких норми и одговорности према широј друштвеној заједници;
 • способност за тимски рад.

По завршетку студија студент стиче следеће предметно-специфичне компентенције:

 • способност за правилну и ефикасну употребу савремених технологија код обављања транспорта терета и путника;
 • експертизе саобраћајних незгода;
 • управљање саобраћајним токовима;
 • способност организације рада у логистичким центрима и осталим саобраћајним организацијама;
 • способност за ефикасно одржавање саобраћајних и транспортних средстава;
 • коришћење савремених информационих технологија у области саобраћаја и транспорта;
 • примена савремених решења у управљању паркирања;
 • способност за савремено вођење и одржавање возних паркова.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом мастер струковних студија Друмски саобраћај и транспорт, студенти ће моћи да:

 • правилно и ефикасно решавају проблеме у условима неизвесности у области друмског саобраћаја;
 • организују транспорт терета и путника у домаћем и међународном саобраћају;
 • врше експертизе саобраћајних незгода;
 • примењују принципе, системе и поступке превентивног деловања у одржавању саобраћајних и транспортних средстава;
 • критички процењују расположиве податке, изводе закључке и долазе до нових сазнања;
 • преносе своје идеје, мишљења и ставове професионалном и друштвеном окружењу;
 • примењују принципе тимског рада;
 • воде комуникацију у вербалном и писаном облику са професионалним и друштвеним окружењем из области саобраћаја и транспорта;
 • самостално претражују стручну литературу;
 • анализирају, вреднују и објашњавају националну и међународну регулативу, техничке прописе и стандарде у области саобраћаја и транспорта.
kompetencije

Савладавањем студијског програма мастер струковних студија Друмски саобраћај и транспорт студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.