АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Циљеви студијског програма ОСС Друмски саобраћај

Општи циљ извођења студијског програма Друмски саобраћај јесте оспособљавање кадрова за професионално бављење пословима везаних за планирање, организацију, безбедност и регулисање саобраћаја, затим примену управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из области студија.

Посебни циљеви студијског програма су стицање неопходних знања и вештина за:

  • константно сагледавање проблема у функционисању и организацији друштва са аспекта саобраћаја, као и промена које се јављају у еволуцији тих проблема са основним циљем елиминисања или ублажавања њиховог утицаја;
  • упознавање са проблематиком безбедности саобраћаја, односно са феноменолошким и етиолошким карактеристикама саобраћајних незгода;
  • оспособљавање за квалитетан стручан рад на практичним захтевима анализе безбедности и регулисање саобраћаја;
  • упознавање студената са основним појмовима, места и улоге друмског саобраћаја, организације аутотранспортних предузећа, технологије транспортних процеса и система у области унутрашњег и међународног транспорта;
  • оспособљавање студената за самостално обављање послова и задатака везаних за шпедитерску делатност у процесу интегралног транспортовања на логистичким принципима.
ciljevi

Циљеви студијског програма Друмски саобраћај укључују развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије инжењера друмског саобраћаја.