АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Компетенције студијског програм ОСС Друмски саобраћај

Завршетком студија друмског саобраћаја, сагласно овом програму студија, полазник стиче компетенције рада на пословима друмског саобраћаја средњег и вишег степена сложености, односно управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из наведене области уз могућности наставка високог образовања на специјалистичким студијама. Савладавањем студијског програма Друмски саобраћај студент стиче следеће опште способности:

 • овладавања методима, поступцима и процесима истраживања;
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа; примене знања у пракси;
 • пројектовања, организације и контроле саобраћаја;
 • да самостално врши експерименте, врши статистичку обраду резултата, формулише и доноси закључке;
 • да на одговарајући начин напише и презентује резултате рада;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим и међународним окружењем;

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање дисциплине у саобраћајној струци;
 • решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивања основних знања и вештине из различитих области и њихова примена;
 • праћења и примене новина у саобраћајној струци;
 • развоја вештина и спретности у употреби знања у подручју друмског саобраћаја;
 • употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у области друмског саобраћаја.
kompetencije

Најбитнији елементи образовања на овом студијском програму, укључују стицање способности везаних за успешно бављење планирањем, организацијом, безбедношћу и регулисањем саобраћаја, као и одржавањем, технологијом и експлоатацијом средстава рада, а све у складу са светским искуствима у области професионалне едукације, али узимајући у обзир специфичне околности које важе у Србији, на Космету и локалном окружењу.