АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Циљеви студијског програма ОСС Машинство

Циљ студијског програма основних струковних студија Машинство јесте да се образују инжењери за пројектовање, експлоатацију и одржавање система умерене сложености из области машинства (дефинисаних модулом студирања), са високим нивоом компетенција и струковним вештинама, у складу са актуелном светском праксом у овој области. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије.

Одшколовани инжењери биће у стању да препознају, анализирају и формулишу инжењерске проблеме и на основу тога понуде квалитетна и оптимална решења. То подразумева да инжењери имају:

  • изграђен аналитички и креативан прилаз у решавању теоријских и практичних проблема
  • способност интеграције информација и података из различитих извора, као и извођење адекватних закључака,
  • способност реализације експерименталних и других пројектних задатака, као и анализу и презентацију резултата, и
  • способност повезивања менаџерског и инжењерског расуђивања у циљу оптимизације резултата рада и пословања.
ciljevi

Циљеви студијског програма Машинство укључују развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије инжењера машинства.