АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Компетенције студијског програма ОСС Машинство

Опште компетенције:

 • темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата машинства, са ширим знањима у оквиру машинства;
 • разумевање, формулисање, способност креативног тумачења и решавања различитих инжењерских проблема, способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других научних резултата;
 • способност пројектовања и извођења инжењерских експеримената, анализе и имплементације добијених резултата.

Предметно-специфичне компетенције - модул: Производно машинство:

 • оспособљеност за решавање шире класе проблема пројектовања, производње и експлоатације машинске опреме;
 • оспособљеност за учешће у развоју, пројектовању, конструисању и примени сложених машинских система, или њихових делова.

Предметно-специфичне компетенције - модул: Заштита на раду:

 • процена професионалног ризика;
 • управљање расположивим ресурсима у систему безбедности и заштите здравља;
 • израда извештаја о стању безбедности и заштите здравља;
 • израда планова и техничке документације заштите на раду;
 • израда нормативних аката из области заштите на раду;
 • експертиза незгода, повреда, удеса и вештачења;
 • развој методологије, метода и процедура за управљање системом безбедности;
 • организовање и руковођење системом заштите;
 • примена информационих технологија у инжењерству заштите на раду;
 • развијање инжењерске етике.

Предметно-специфичне компетенције - модул: Инжењерска информатика:

 • темељно познавање и разумевање дисциплине инжењерске информатике;
 • решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивања основних знања и вештине из различитих области и њихове примене на очувању животне средине, као и економично коришћење природних ресурса, у складу са принципима одрживог развоја;
 • праћења и примене новина у информационој струци;
 • развоја вештина и спретности у употреби знања у подручју инфорационих технологија.
 • употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у области информационих технологија.
kompetencije

Завршетком студијског програма Машинство полазник стиче компетенције рада на пословима средњег и вишег степена сложености, односно управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката.