Студијски програм: ССС Управљање и безбедност друмског саобраћаја - Модул: Безбедност друмског саобраћаја

Ниво студија:

Специјалистичке струковне студије

Звање које се стиче по завршетку студија:

Специјалиста струковни инжењер саобраћаја

Образовно поље:

Техничко-технолошко

Нучно стручне области:

Друмски саобраћај

Трајање студија:

једна година / два семестра

Укупан број ЕСПБ:

60 ЕСПБ

Наставни план

2014

Циљеви и компетенције

Приликом сачињавања студијскoг програма специјалистичких студија водило се рачуна и о материјалним могућностима Школе да, уз коришћење лабораторијске опреме студенти могу да верификују стечена теоретска знања у предузећима као што су:

  • „ИЛР ЛОЛА“ Лешак,
  • Топлана Косовска Митровица,
  • „Косметпревоз“ Косовска Митровица,
  • „Колашинпревоз“ Зубин Поток.

Сврха студијског програма је образовање студената за професију струковни инжењер саобраћаја – специјалиста у складу са потребама друштва. Студијски програм Управљање и безбедност друмског саобраћаја, конципиран је тако да обезбеђује стицање компетенција које су засноване на потребама савременог друштва, у коме проблеми управљања и безбедности друмског саобраћаја представљају једну од основних кочница даљег развоја. Поред тога, студијски програм има за циљ оспособљавање струковних инжењера за самостални рад и стицање знања која представљају добру основу за даље образовање. Реализацијом овако конципираног студијског програма образују се струковни инжењери саобраћаја – специјалиста за ужу научну област Безбедност друмског саобраћаја, који поседују компетентност у регионалним, европским и светским оквирима.