Студијски програм: ССС Машинство - Модул: Производно машинство

Ниво студија:

Специјалистичке струковне студије

Звање које се стиче по завршетку студија:

Специјалиста струковни инжењер машинства

Образовно поље:

Техничко-технолошко

Нучно стручне области:

Машинско инжењерство

Трајање студија:

једна година / два семестра

Укупан број ЕСПБ:

60 ЕСПБ

Наставни план

2014

Циљеви и компетенције

Приликом сачињавања студијскoг програма специјалистичких студија водило се рачуна и о материјалним могућностима Школе да, уз коришћење лабораторијске опреме студенти могу да верификују стечена теоретска знања у предузећима као што су:

  • „ИЛР ЛОЛА“ Лешак,
  • Топлана Косовска Митровица,
  • „Косметпревоз“ Косовска Митровица,
  • „Колашинпревоз“ Зубин Поток.

Производно машинство је свакако једна од основних, традиционалних струка у производним делатностима. Оно је у прошлости било основа за развој осталих области индустрије. Може се очекивати да производно машинство у будућности сачува своје место, уз неминовне промене и адаптације, које захтева развој технике коју користи и којој служи. Тако се машинство данас развија у правцу информатике, мехатронике, медицине, наноинжењерства итд.

Производно машинство у нашој школи развија се пре свега у правцу информатике и то тако што информатичке технологије представљају основни алат за рад машинског инжењера у пракси. У Плану наставе налази се неколико обавезних и изборних предмета са информатичким садржајем. У пројектовању производа студенти се обучавају за рад са модерним CAD алатима на 2D и 3 D моделима. У обуци за рачунарско управљање, поред неопходних основних знања из пројектовања управљачких система, тежиште је на примени индустријских рачунара у управљању, НУ машинама и индустријским роботима. У области планирања и управљања производњом изводи се теоријска и практична обука у пројектовању информационих система помоћу CASE алата.