АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Компетенције студијског програма ССС Нове енергетске технологије

По завршетку студија студент стиче следеће опште компетенције:

 • способност прикупљања, тумачења и коришћења релевантних информација у области струке;
 • способност за успешно решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу;
 • способност примењивања стечених знања и принципа стручне области на професионалан начин;
 • способност праћења и критичког прихватања нових стручних сазнања; способност преношења и комуникације идеја, проблема и решења;
 • уважавање етичких норми и одговорности према широј друштвеној заједници; способност за тимски рад.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије, студент ће моћи да:

 • креативно адресира и решава проблеме из поменуте области на иновативан начин, који доприноси развоју у области нових енергетских технологија;
 • планира и реализује примењена истраживања у области нових енергетских технологја;
 • критички размишља и доноси одлуке, на бази спроведених анализа и синтеза резултата одговарајућих истраживања;
 • примени сложене методе, инструменте и уређаје релевантних за област нових енергетских технологија;
 • прати развој у области нових знања и технологија;
 • управља и води сложене комуникације, интеркације и сарадњу са другима.
kompetencije

Савладавањем програмских садржаја студијског програма специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије студент стиче кроз компетенције, одговарајућу квалификацију окарактерисану са продубљеним нивоом знања, вештина, способности и ставова, која ће му омогућити квалитетно обављање послова у области нових енергетских технологија.