АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Циљеви студијског програма ССС Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

Основни циљ студијског програма је да се на квалитетан, савремен и приступачан начин, кроз теоријску и практичну наставу образују струковни инжењери специјалисти за заштиту на од катастрофалних догађаја и пожара. Циљеви студијског програма усклађени су са образовним циљевима и друштвеном мисијом Школе.

Циљ студијског програма је образoвање стручњака који поседују неопходно знање из општих научних дисциплина повезаних са заштитом од катастрофалних догађаја и пожара (природне катастрофе, одрживи развој и заштита животне средине, управљање и развој људских ресурса у заштити) ради формирања реалне слике о процесима који се дешавају у природи, изграђеном окружењу и животној средини као и класичних и посебних инжењерских дисциплина са акцентом на превентивним активностима при управљању ризиком и заштити од катастрофалних догађаја и пожара (управљање ризицима од природних катастрофа, правни оквири управљања ризицима, заштита и спасавање, информационо-комуникационе технологије у управљању ризицима, средства и опрема за гашење пожара).

Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања струковних инжењера на ВТШСС Урошевац је развијање свести код студената за потребом перманентног образовања и заштите од катастрофалних догађаја и пожара. Циљ студијског програма је и образовање специјалиста за тимски рад, уз развој способности за приказ научних резултата стручној и широј јавности, али и формирање специјалиста који је у могућности да се укључи у научно-истраживачки рад.

ciljevi

Циљ студијског програма је постизање компетенција и струковних вештина. Поред тога, студијски програм усмеран је ка развоју креативних способности при разматрању проблема, анализи и критичком мишљењу. Студијски програм оспособљава студенте за тимски рад и овладавање специфичним вештинама потребним за обављање професије.