АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Циљеви студијског програма ССС Заштита на раду

Основни циљ студијског програма је да се на квалитетан, савремен и приступачан начин, кроз теоријску и практичну наставу образују струковни инжењери специјалисти за заштиту на раду.

Циљеви студијског програма усклађени су са образовним циљевима и друштвеном мисијом Школе.

Студијски програм је усмерен ка стицању знања и вештина које омогућавају продубљено разумевање и повезивање садржаја и структуре процеса заштите на раду и успешно обављање специфичних инжењерских послова у свим фазама примене система: у организацији, ефикасном интегрисању система заштите на раду у све радне процесе, контроли, праћењу и унапређивању система заштите на раду организације увођењем нових достигнућа.

Студијски програм је усмерен на перманентну сарадњу са привредним и друштвеним организацијама у области заштите на раду, како би се сагледали захтеви и потребе окружења у циљу осавремењавања садржаја и метода наставног процеса.

ciljevi

Циљ студијског програма је постизање компетенција и струковних вештина. Поред тога, студијски програм усмеран је ка развоју креативних способности при разматрању проблема, анализи и критичком мишљењу. Студијски програм оспособљава студенте за тимски рад и овладавање специфичним вештинама потребним за обављање професије.