АКАДЕМИЈА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА
ОДСЕК УРОШЕВАЦ - ЛЕПОСАВИЋ

Компетенције студијског програма ССС Заштита на раду

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

По завршетку студија студент стиче следеће опште компентенције:

 • способност прикупљања, тумачења и коришћења релевантних информација у области струке;
 • способност за успешно решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу;
 • способност примењивања стечених знања и принципа стручне области на професионалан начин;
 • способност праћења и критичког прихватања нових стручних сазнања;
 • способност преношења и комуникације идеја, проблема и решења;
 • уважавање етичких норми и одговорности према широј друштвеној заједници;
 • способност за тимски рад.

По завршетку студија студент стиче следеће предметно-специфичне компентенције:

 • способност анализирања услова рада и безбедности средстава за рад;
 • способност превентивног деловања применом савремених метода и техника;
 • процењивање ергономичности радног окружења и средстава опасних по безбедност и здравље људи;
 • управљање системом заштите на раду;
 • процењивање ефективности система заштите на раду;
 • управљање професионалним ризиком у радном окружењу;
 • способност системског претраживања, праћења и примене нових прописа и стандарда у области заштите на раду.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Заштита на раду, студент ће моћи да:

 • ефективно решава проблеме у условима неизвесности;
 • критички процењује расположиве податке, изводи закључке и долази до нових сазнања;
 • преноси своје идеје, мишљења и ставове професионалном и ширем друштвеном окружењу;
 • примењује кодекс професионалне етике и опште прихваћене друштвене норме;
 • примени принципе рада у тиму;
 • води комуникацију у вербалном и писаном облику са професионалним и друштвеним окружењем;
 • самостално претражује стручну литературу;
 • анализира, вреднује и објашњава приступ примени закона, техничких прописа и стандарда у области заштите на раду;
 • примени принципе, системе и поступке превентивног деловања у опремању и уређивању радних места;
 • изради оперативни план, координира и контролише активности избора, замене, коришћења и одржавања средстава за рад и опреме за личну заштиту;
 • дефинише активности у спровођењу поступака израде акта о процени ризика и предложи мере за смањивање или елиминисање ризика;
 • анализира и предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком у складу са важећим законским и техничким прописима и стандардима;
 • примени законитости ергономије у уређивању радног простора;
 • контролише испуњеност захтева ергономичности средстава опасних по безбедност и здравље људи;
 • анализира потребе за оспособљавањем, припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и оцењује ефикасност обуке;
 • планира потребно време и ресурсе за спровођење мера заштите на раду и свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених;
 • истражује узроке и извештава о повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са радом;
 • учествује у инспекцијском надзору и извештава надлежну инспекцију рада о стању заштите на раду;
 • припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;
 • сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду;
 • координира спровођење мера заштите на раду приликом извођења грађевинских радова.
kompetencije

Свршени студенти специјалистичких струковних студија Управљање и безбедност друмског саобраћаја компетентни су да решавају реалне проблеме из праксе, али су и припремљени да наставе усавршавање и образовање уколико се за то определе.

Компетенције укључују, пре свега, развој способности критичног мишљења, идентификације и анализе проблема, синтезе решења, предвиђања понашања појединих решења и могућности предвиђања добрих и лоших импликација одабраног решења.

Струковни инжењери саобраћаја – специјалисти, способни су да на одговарајући начин напишу и презентују резултате свога рада. Током студија се инсистира на што интензивнијем коришћењу информационо-комуникационих технологија.

Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем.

Свршени студенти специјалистичких струковних студија стичу знања како да економично користе природне ресурсе локалних заједница и целокупне државе у складу са принципима одрживог развоја.