Студијски програм: ССС Машинство - Модул: Термотехника

Ниво студија:

Специјалистичке струковне студије

Звање које се стиче по завршетку студија:

Специјалиста струковни инжењер машинства

Образовно поље:

Техничко-технолошко

Нучно стручне области:

Машинско инжењерство

Трајање студија:

једна година / два семестра

Укупан број ЕСПБ:

60 ЕСПБ

Наставни план

2014

Циљеви и компетенције

Приликом сачињавања студијскoг програма специјалистичких студија водило се рачуна и о материјалним могућностима Школе да, уз коришћење лабораторијске опреме студенти могу да верификују стечена теоретска знања у предузећима као што су:

  • „ИЛР ЛОЛА“ Лешак,
  • Топлана Косовска Митровица,
  • „Косметпревоз“ Косовска Митровица,
  • „Колашинпревоз“ Зубин Поток.

Термотехника је област која све више добија на значају с обзиром на улогу топлотних процеса у свим областима индустрије, као и у области грејања и климатизације стамбених, пословних и индустријских објеката. Од посебног интереса за инжењере овог усмерења је бављење алтернативним изворима енергије, као што су геотермална енергија, соларна енергија, енергија ветра, енергија биомасе и др.

Велики и значајан простор за рад постоји у области енергетске ефикасности, како у области индустрије, тако и у саобраћају и др. У том циљу у Плану наставе на овом усмерењу, поред општих и информатичких предмета, који представљају припрему и алат за рад у струци, налази се неколико стручних предмета који омогућују стицање знања за практичан рад у датој области.