Студијски програм: ССС Заштита на раду

Ниво студија:

Специјалистичке струковне студије

Звање које се стиче по завршетку студија:

Специјалиста струковни инжењер заштите на раду

Образовно поље:

Техничко-технолошко

Нучно стручне области:

Машинско инжењерство

Трајање студија:

једна година / два семестра

Укупан број ЕСПБ:

60 ЕСПБ

Наставни план

2014; 2018

Циљеви и компетенције

Сврха Студијског програма је да се школују стручњаци који ће изграђивати окружење у којем ће се промовисати основни циљеви који се огледају у заштити на раду, заштити животне средине и заштити општих друштвених интереса, што заједно доприноси подизању укупног квалитета живота.

Студијски програм Заштита на раду је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове у области заштите на раду.

Студијски програм се заснива на усвојеним начелима националне политике и стратегије у области безбедности и здравља на раду, међународним, европским и националним прописима и стандардима и савременим трендовима развоја система заштите на раду.

Наставници и сарадници на студијском програму

др Предраг Станојевић

Професор струковних студија

stanojevicpredrag@yahoo.com

др Мирјана Гаљак

Професор струковних студија

marta7@ptt.rs

др Милан Ђорђевић

Доцент

milan.djordjevic@pr.ac.rs

Јелена Рајовић

Предавач

gvozdena2001@yahoo.com