ИСТОРИЈАТ

Школа је основана одлуком Скупштине општине Урошевац, број 01-612-1/76 од 14.05.1976. године, a потврђена Одлуком Покрајинске скупштине бр. 023-7 од 27.07.1976. године под називом Центар за више образовање радника у Урошевцу. Одлуком Скупштине САПК бр. 612-2/90 од 23.01.1990. године Школа је променила назив у Вишa техничкa школa Урошевац.

Од 1976. године до 17. јуна 1999. године школа је радила у свом седишту у Урошевцу, а од 01.09.1999. године, до децембра 2013, привремено седиште је у Звечану у улици Бранислава Нушића бр. 6.

На основу одлуке Владе Републике Србије број 05 број 022-3656/99 (“Службени гласник РС, број 42/99”) Министарство просвете и спорта је Решењем бр. 45422099.032/54 одредило да Виша техничка школа у Урошевцу обавља своју делатност у Звечану, све до обезбеђења услова за повратак Више техничке школе у Урошевцу у своје матично седиште.

На основу савремених тенденција и развоја научних достигнућа као и потреба привреде и њеног развоја наставни планови су се стално осавремењивали што је довело до отварања нових смерова и студија чији су садржаји били управо резултат потребе ове регије.

У процесу акредитације и трансформације виших школа у високе школе струковних студија, Висока техничка школа струковних студија из Урошевца, са привременим седиштем у Звечану је од стране Министарства просвете добила дозволу за рад број 612-00-425/2007-04 од 10.05.2007. године, као и Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-01907/2009-04 од 11.05.2010. године за остваривање првог степена струковних студија.

Током 2010/2011. године Школа је такође добила дозволу за рад другог степена струковних студија, а на основу Решења о допуни дозволе за рад број 612-00-02788/2010-04 од 10.03.2011. године и Решења о допуни дозволе за рад број 612-00-01465/2010-04 од 16.02.2011. године.

Од децембра 2013. године ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА из Урошевца, са привременим седиштем у Звечану мења своје седиште и региструје се у Трговинском суду у Нишу са новим називом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу. Нова адреса школе је 24. Новембар бб. Лепосавић.