ССС Нове енергетске технологије

Структура студијског програма

НИВО СТУДИЈА:
Специјалистичке струковне студије
ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА:
Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства
ОБРАЗОВНО ПОЉЕ:
Техничко-технолошко
НУЧНО СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ:
Електротехничко и рачунарско инжењерство
ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА:
једна године / два семестра
УКУПАН БРОЈ ЕСПБ:
60 ЕСПБ
НАСТАВНИ ПЛАН:
Акредитован 2019
Нове енергетске технологије

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије је образовање студената за професију специјалисте струковног инжењера нових енергетских технологија.

Студијски програм специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности и у складу је са потребама привреде и друштва у целини.

Конципиран је тако да обезбеђује стицање компетенција, компетиција и квалификација које су друштвено оправдане и корисне. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове у области нових енергетских технологија.

Циљеви

Циљ студијског програма је постизање компетенција и струковних вештина. Поред тога, студијски програм усмеран је ка развоју креативних способности при разматрању проблема, анализи и критичком мишљењу. Студијски програм оспособљава студенте за тимски рад и овладавање специфичним вештинама потребним за обављање професије.

Основни циљ студијског програма специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије је да се на квалитетан, савремен и приступачан начин, кроз теоријску и практичну наставу образују струковни инжењери специјалисти нових енергетских технологија. Основни циљеви студијског програма специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије усклађени су са образовним циљевима и друштвеном мисијом Школе од којих ћемо издвојити:

 • постизање образовног процеса у складу са највишим стандардима и усклађеност са поставкама Болоњског процеса;
 • образовање оријентисано ка студентима, њиховим стварним могућностима и способностима учења;
 • подстицање индивидуалног учења студената кроз самостални и групни рад; велики избор програмских садржаја кроз избор из групе изборних предмета;
 • развијање новог техничког, економског и еколошки опредељеног размишљања студената, сходно актуелном техно-економском моменту.

Студијски програм специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије је усмерен на перманентну сарадњу са привредним и друштвеним организацијама у области нових енергетских технологија, како би се сагледали захтеви и потребе окружења у циљу осавремењавања садржаја и метода наставног процеса.

Компетенције

По завршетку студија студент стиче следеће опште компетенције:

 • способност прикупљања, тумачења и коришћења релевантних информација у области струке;
 • способност за успешно решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу;
 • способност примењивања стечених знања и принципа стручне области на професионалан начин;
 • способност праћења и критичког прихватања нових стручних сазнања; способност преношења и комуникације идеја, проблема и решења;
 • уважавање етичких норми и одговорности према широј друштвеној заједници; способност за тимски рад.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије, студент ће моћи да:

 • креативно адресира и решава проблеме из поменуте области на иновативан начин, који доприноси развоју у области нових енергетских технологија;
 • планира и реализује примењена истраживања у области нових енергетских технологја;
 • критички размишља и доноси одлуке, на бази спроведених анализа и синтеза резултата одговарајућих истраживања;
 • примени сложене методе, инструменте и уређаје релевантних за област нових енергетских технологија;
 • прати развој у области нових знања и технологија;
 • управља и води сложене комуникације, интеркације и сарадњу са другима.

Савладавањем програмских садржаја студијског програма специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије студент стиче кроз компетенције, одговарајућу квалификацију окарактерисану са продубљеним нивоом знања, вештина, способности и ставова, која ће му омогућити квалитетно обављање послова у области нових енергетских технологија.

Наставници и сарадници

др Јелена Рајовић

Предавач

CV