услови уписа

основне струковне студије

Студијски програми
Друмски саобраћај и транспорт

30 буџет

60 самофинансирајући

Заштита на раду

40 буџет

50 самофинансирајући


Услови уписа

У складу са препоруком Министарства просвете Републике Србије, Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Урошевац – Лепосаавић, ће вршити упис студената у прву годину основних струковних студија (180 ЕСПБ), школске 2024/2025. год вреднујући резултате државне матуре. Резултати ученичких постигнућа у средњем образовању ће се узети у обзир приликом рангирања пријављених кандидата на начин како је приказано у следећим табелама:

Друмски саобраћај и транспорт
1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања
40% (40 поена)
2. Успех на матурском испиту из Математике
35% (35 поена)
3. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности
10% (10 поена)
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност)
15% (15 поена)
4a. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднују
Сви општеобразовни предмети са Листе
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита (за стручне/уметничке образовне профиле који имају директну проходност)
15% (15 поена)
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програм
Сви образовни профили са четворогодишњим образовањем из следећих подручја рада: Електротехника; Машинство и обрада метала; Саобраћај.
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности Нема додатних испита
Нема додатних испита
6а. Навести врсту испита
/
Заштита на раду
1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања
40% (40 поена)
2. Успех на матурском испиту из Математике
30% (30 поена)
3. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности
10% (10 поена)
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност)
20% (20 поена)
4a. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднују
Сви општеобразовни предмети са Листе
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита (за стручне/уметничке образовне профиле који имају директну проходност)
20% (20 поена)
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програм
Гимназија и сви образовни профили са четворогодишњим образовањем из следећих подручја рада: Геодезија и грађевинарство; Геологија, рударство и металургија; Електротехника; Машинство и обрада метала; Саобраћај; Шумарство и обрада дрвета; Пољопривреда, производња и прерада хране, Хемија, неметали и графичарство; Трговина, угоститељство и туризам, Хидрометеорологија, Здравство и социјална заштита
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности Нема додатних испита
Нема додатних испита
6а. Навести врсту испита
/

Потребна документација:

Уз пријаву се подносе и следећа документа:

  • Извод из матичне књиге рођених (може оверена фотокопија)
  • Сведочанства свих разреда претходног образовања (може оверена фотокопија)
  • Диплома о завршном испиту (може оверена фотокопија)
  • Уплата од 2.000 динара за полагање квалификационог испита

Висина школарине за домаће држављане износи 42.000 динара, а за стране држављане 1.000 еура у динарској противвредности. Школарина се може плаћати у шест једнаке годишње рате.

Након завршених основних струковних студија студентима се пружа могућност и даљег студирања на специјалистичким струковним студијама у овој школи.


Рокови за упис
Први уписни рок

Пријава кандидата - биће накнадно објављен

Полагање пријемног теста - биће накнадно објављен

Упис кандидата - биће накнадно објављен

Други уписни рок

Пријава кандидата - биће накнадно објављен

Полагање пријемног теста - биће накнадно објављен

Упис кандидата - биће накнадно објављен


Документа за упис

Студенти који стекну право на упис подносе следећу документацију:

  • Извод из матичне књиге рођених (може оверена фотокопија)
  • Сведочанства свих разреда претходног образовања (уколико је кандидат стекао право за упис на буџету потребно је доставити оригинале, у супротном може и оверена фотокопија)
  • Диплома о завршном испиту (уколико је кандидат стекао право за упис на буџету потребно је доставити оригинале, у супротном може и оверена фотокопија)
  • Две слике димензија 3х4cm
  • Уплата од 3.000 динара за трошкове уписа у ову цену је урачунат индекс и два ШВ-20 обрасца
  • Уплата прве рате школарине (само за кандидате који нису стекли право за упис на буџету)

Специјалистичке струковне студије

Студијски програми
Заштита на раду

16 самофинансирајући

Заштита вода

16 самофинансирајући

Нове енергетске технологије

16 самофинансирајући

Мастер струковне студије

Студијски програми
Друмски саобраћај и транспорт

16 самофинансирајући